Základné poznanie kresťana katolíka

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus

 

Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.

5. Ľudská duša je nesmrteľná.

6. Božia milosť je pre spásu potrebná.

 

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dna vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život vecný. Amen.

 

Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Sviatosť Oltárnu.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

Sedem hlavných hriechov

pýcha, lakomstvo, smilstvo, hnev, závisť, obžerstvo a lenivosť

 

Sedem sviatostí

1. Krst 2. Birmovanie 3. Sviatosť Oltárna 4. Sviatosť zmierenia 5. Pomazanie chorých 6. Kňazstvo 7. Manželstvo