V mesiaci máji vyvrcholila príprava detí k sviatosti zmierenia a Eucharistie vo Farnosti Božieho milosrdenstva Trnava – Prednádražie.

13.05.2017 00:00

V mesiaci máji vyvrcholila príprava detí k sviatosti zmierenia a Eucharistie vo Farnosti Božieho milosrdenstva Trnava – Prednádražie.

 

Deti prvú sv. spoveď a slávnosť 1. sv. prijímania mali v Kostole sv. Jakuba v Trnave – u františkánov.

27 detí prvý krát sa zmierilo s Otcom vo sviatosti pokánia 12. mája 2017 a na druhý deň – 13. mája 2017 – na 100. výročie Zjavenia Panny Márie vo Fatime – prijalo do srdca prvý krát Pána Ježiša. 25 detí navštevuje ZŠ J. Bottu a 2 deti Súkromnú ZŠ Besst v Trnave. Po sv. omši sa deti zasvätili pred sochou Panny Márie Fatimskej jej Nepoškvrnenému Srdcu a do vázy vložili biely karafiát. Hlavným celebrantom bol vdp. Marián Díreš, farár TT-Prednádražie a koncelebroval P. Michal Nižnánsky, OSPPE. Deti sprevádzali v škole i pri slávnosti sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC, sr. M. Faustína Zaťková, FDC, učiteľky náboženskej výchovy a tiež triedni učitelia Mgr. Martin Valo, Mgr. Jana Cintavá a Mgr. Zuzana Matúšová.

V nedeľu 14. mája 2017 v Pastoračnom centre v Trnave – Prednádraží deti druhý krát prijali Eucharistiu. Oblečené do slávnostných šiat sa predstavili farskému spoločenstvu.

22 detí zo ZŠ A. Kubinu a K. Mahra v Kostole sv. Jakuba v piatok 19. mája 2017 prijalo sviatosť zmierenia a v sobotu 20. mája 2017 prvý krát prijalo Eucharistiu. V nedeľu 21. mája 2017 deti druhý krát prijali sv. prijímanie – aktívne sa tiež zapájali do liturgie pri farskej sv. omši. 

 

                                                                                                                                                                                         sr. Faustína Zaťková

 

 

1. sv. priímanie 2017