Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00

    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske k blížnemu. Zachovajte si svoje slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“

    V piatok 6. 4. bol kazateľom a hlavným celebrantom svätej omše večer o 18.hod. bývalý trnavský kaplán vdp. Milan Cehlárik, ktorý v úvode poznamenal, že do našej farnosti prichádzal iba vysluhovať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými, či vianočnými sviatkami, ale ešte tu svätú omšu neslúžil, a preto rád prijal pozvanie. V homílii našu pozornosť zameral na silu a hodnotu kresťanskej viery. Svätú omšu svojím spevom sprevádzal domáci zbor Chorus misericordias Dei pod vedením organistu a dirigenta pána Petra Vymazala. Súčasťou toho dňa bola aj moderovaná adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou v duchu Taize.

    V sobotu 7. apríla prijal pozvanie byť hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši večer o 18.hod. trnavský rodák vdp. Martin Klement, ktorý v úvode prezradil, že je už päť rokov aj našim farníkom, keďže sa jeho rodičia presťahovali do farnosti Prednádražie. V homílii našu pozornosť zameral na význam nádeje, pričom pridal niekoľko svedectiev zo svojho života, ktorý teraz prežíva ako kaplán vo farnosti Bošáca v novomestskom dekanáte. Svätú omšu svojim spevom obohatil zbor Cantica Sacra Tyrnaviae z neďalekého jezuitského kostola pod vedením dirigenta a zbormajstra pána Petra Reifersa. Po svätej omši sa konalo stretnutie pod názvom Svedectvá o Božom dotyku. Jedným z tých, ktorí vydávali svedectvo o svojom živote bol aj Pavol Reisel, bohoslovec z kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Rozprávanie o tom, aké Božie dotyky zažil, zaujali všetkých prítomných. Hlboko zapôsobilo aj svedectvo kňaza Emila Šútora, ktorý rozprával o svojej ceste ku kňazstvu. Obaja účinkujúci zhodne potvrdili akou silou je pre nich pobyt pred svätostánkom, kde môžu hlboko  prežívať prítomnosť Eucharistického Krista medzi nami a získavať tak silu potrebnú pre každodenné správne rozhodnutia.

    V nedeľu 8. apríla oslava sviatku Božieho milosrdenstva vyvrcholila slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod., ktorej predsedal Mons. Daniel Ižold, rektor Kňazského seminára v Bratislave. Jeho kázeň o význame a potrebe odpúšťania nenechala nikoho chladným, ale všetkých podnietila k väčšej láske k Bohu i k blížnemu. Pastoračné centrum sa v ten deň zaplnilo do posledného miesta, nielen na sedenie, ale aj na státie. Priebeh svätej omše obohatili svojim spevom deti a mamičky z rodinného spevokolu Faustínček pod vedením pani Janky Ondríkovej. Na záver sa všetci prítomní, vrátane hostí, mohli zúčastniť pohostenia, ktoré si farníci z láskou sami pripravili. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu za jeho dar lásky voči nám, ako aj všetkým, ktorí nádherné slávenie trojdnia pripravili a sa ho zúčastnili. Nech slúži na posilnenie našej viery, nádeje a lásky.        

            

                                                       Marián Díreš, farár

 

06.04.2018 Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

07.04.2018 Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.